ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Regulamin Kursu Trener psów – zoopsycholog, zwany dalej Regulaminem, dotyczy kursu szkoleniowego organizowanego przez MinPin Marta Lichnerowicz prowadzącą Centrum Kształcenia Silva Lupus zwaną dalej Organizatorem.

Zasady organizacyjne

§2

Organizator prowadzi pozaszkolną formę kształcenia, zwaną dalej kursem  trener psów  – zoopsycholog, którego celem jest przekazania  szeroko pojętej wiedzy dotyczącej  szkolenia psów, ich behawioru i rozwiązywania  ich  problemów  behawioralnych.

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA KURSU

§3

1. Kurs zaczyna  się 1.09.2023 a kończy  najpóźniej do 1.07.2024

2. Nauka odbywa się w formie hybrydowej modułowej tj. poprzez wykłady nagrane i umieszczone na  platformie szkoleniowej dostępne 24/7 podczas całego okresu trwania szkolenia, wykłady weekendowe oraz w  wybrane dni  tygodnia w godzinach popołudniowych za pomocą  platformy  zoom oraz w  formie zjazdów  praktycznych weekendowych, na które uczestnicy zobowiązani  się do przyjazdu z  psem.  

3. Szczegółowy program zjazdów/weekendów szkoleniowych i terminy, uzależnione są od sytuacji pandemicznej w kraju oraz harmonogramu wystaw psów rasowych i zawodów sportowych psów. Organizator poda harmonogram zjazdów w  semestrze jesiennym najpóźniej do 30.07.2023 a harmonogram  zjazdów w  semestrze wiosennym najpóźniej do dnia  31.12.2023.

4. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zalogowania  się na dedykowaną grupę kursu na  portalu facebook, na  której będą umieszczane bieżące informacje organizacyjne dot. Szkolenia.

5. Wymiar godzinowy zajęć weekendowych oraz szczegółowy harmonogram, uczestnicy otrzymają drogą mailową oraz za pomocą dedykowanej grupy na  portalu Facebook.

6. Niepubliczne Centrum Kształcenia Silva Lupus ma prawo odwołać oraz zmieniać terminy zjazdów w przypadku wystąpienia  zagrożeń pogodowych i  alertów RCB, choroby wykładowcy lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, o czym ma obowiązek poinformować swojej  stronie internetowej organizatora lub zamkniętej grupie kursantów na portalu Facebook

7. Osoby, które na skutek zdarzeń losowych nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu mogą ubiegać się o odbycie szkoleń w innym terminie. Zaliczka za kurs zostaje przeniesiona na kolejny termin, nie podlega jednak zwrotowi.

Zapisanie się na kurs i opłaty

§4

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie organizowanym jest:
  – przesłanie  wypełnionego formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod  adresem: https://forms.gle/EkqQTFACMADxdxjX8
  – dokonanie opłaty za kurs
 2. Przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją zasad uczestniczenia w kursie oraz akceptacją regulaminu uczestniczenia w kursie
 3. Wniesienie przedpłaty w wysokości 400 zł jest równoznaczne z rezerwacją miejsca, o pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów  decyduje  kolejność wpływu opłaty.
 4. Całkowity koszt uczestnictwa w kursie, łącznie z kosztami podróży i hotelu ponosi uczestnik.
 5. Uczestnik w formularzu  zgłoszeniowym ma możliwość deklaracji następujących rodzajów płatności:

  a. Jednorazową – 8000 PLN
  b. Jednorazową w cenie promocyjnej 6400 PLN przy wpłatach do 15.06.2023
  c. Jednorazową w cenie promocyjnej 7200 PLN przy wpłatach do 10.07.2023
  d. Płatną w 2 (2x 4000 PLN) lub 4 ratach (4 x 2000 PLN)
  e. Wykupienia  wyłącznie kursu treser psów  lub zoopsycholog w cenie – 4000 PLN za każdy z nich
  f. Wykupienie wyłącznie dostępu do wykładów nagranych na  platformie w  cenie 1500 PLN
 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać wykupione indywidualnie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu.
 2. Niepubliczne Centrum Kształcenia Silva Lupus zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku małej ilości dokonanych przedpłat i zgłoszeń,  gwarantujemy zwrot przedpłaty po wskazaniu konta bankowego przez uczestnika lub  za jego zgodą potraktujemy w/w wpłatę jak opłatę za taki sam kurs odbyty w innym terminie .
 3. W przypadku rezygnacji z kursu wpisowe przepada na rzecz Niepubliczne Centrum Kształcenia Silva Lupus
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika za udział w kursie zwrot przedpłaty odbywa się na następujących zasadach:
 5. powyżej 40 dni przed pierwszym dniem kursu – zwrot kwoty w całości
 6. 30-20 dni przed pierwszym dniem kursu – zwrot 70% wpłaconej kwoty
 7. 19-10 dni przed pierwszym dniem kursu – zwrot 50% wpłaconej kwoty
 8. 9-1 dni przed pierwszym dniem kursu – zwrot 20% wpłaconej kwoty
 9. w trakcie trwania kursu – wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 10. Jednocześnie gdyby z braku odpowiedniej ilości chętnych  kurs  nie został zorganizowany w miejscu wskazanym przez zgłaszającego,  a nie skorzystałby on z  innej lokalizacji, następuje zwrot zadatku w całości
 11. Osoby, które na skutek zdarzeń losowych nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu mogą ubiegać się o odbycie szkoleń w innym terminie. Zadatek za kurs zostaje przeniesiona na kolejny termin, nie podlega jednak zwrotowi.
 12. Opłaty za zajęcia należy dokonać przelewem bankowym na konto: mMinPin Marta Lichnerowicz
  BNP Paribas: 78 1600 1462 1745 0490 0000 0001 w tytule podając TPZP + nazwisko uczestnika.

Zajęcia prowadzone w ramach kursu

§5

 1. Zajęcia prowadzone w ramach kursu mają charakter autorski i zawierając się  w  blokach tematycznych:
Blok tematyczny I  – PIES
Pochodzenie psa Kynologia (Grupy FCI, zasady hodowli psów rasowych i wystaw psów rasowych, ABC handlingu)Ontogeneza (Pies od poczęcia do starości) Socjalizacja i przedszkola dla psów Podstawy anatomii i fizjologii psów Podstawy genetyki psów Żywienie psów i wpływ żywienia na zachowanie. – Etogram psa
  Blok tematyczny II – PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT
Podstawy etologii klasycznej Psychologiczne mechanizmy uczenia się Kluczowe zasady opisu i interpretacji zachowań zwierząt
Blok tematyczny III – KOT
Felinologia, Etogram Kota Problemy behawioralne kotów i sposoby ich rozwiązywania Kot jako drapieżnik – rola kota w ekosystemie i problemy kontroli populacji kotów
Blok tematyczny IV – PROBLEMY BEHAWIORALNE PSÓW I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA – teoria
Praktyczne rozwiązywanie problemów behawioralnych psów–– Medycyna behawioralna psów, Problemy behawioralne psów. Wzbogacanie środowiska. Zycie codzienne z dużym stadem psów –Podstawy farmakologii zaburzeń zachowania.  
Blok tematyczny V –  PSIE SPORTY I AKTYWNOŚCI – zajęcia teoretyczno/praktyczne  
Podstawy pracy z psem – tricki i sztuczki doświadczonej trenerki – zajęcia praktyczne – Rally –O  – posłuszeństwo na luzie  – zajęcia praktyczne NOSE WORK – praktyczna praca z psami na hydrolatach  – Praca węchowa psów (tropienie sportowe, użytkowe, myśliwskie, szukanie ludzi przedmiotów) – Obedience – czyli praca na detalach – zajęcia online na platformie bezpośredni kontakt z wykładowcą ––  Frisbee, Flyball, Agility – psie sporty oczami zawodników –   Dogoterapia – warsztaty dla trenerów –
Blok tematyczny VI –  ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRAKTYKĄ    
Szkoła dla psów – organizacja, zasady, aspekty praktyczne Organizacja praktyki zoopsychologicznej Prawne aspekty prowadzenia działalności – zajęcia z adwokatem, Praca z trudnym klientem
Blok tematyczny VII –  PRAKTYKI ZAWODOWE     
80 h praktyk zawodowych w wybranym przez słuchacza miejscu – schronisko, szkoła dla psów, hodowla lub hotel dla zwierząt.
Razem320 h

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców w trakcie trwania kursu.

Skreślenie z listy uczestników

§6

Nieprzestrzeganie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować natychmiastowe skreślenie Uczestnika z kursu i uniemożliwienie udziału w dalszych zajęciach, bez obowiązku zwrotu dokonanych opłat.

Uczestnikowi, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się on pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, który przeszkadza w trakcie prowadzonych zajęć, uniemożliwiony zostanie udział w zajęciach organizowanych w ramach kursu.

Ochrona danych osobowych, klauzula informacyjna

§7

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest MinPin Marta Lichnerowicz z siedzibą w Poborowie 23, 77-235 NIP 958 141 58 58 ,    adres korespondencji elektronicznej: szkola@silva-lupus.pl .

2. Dane osobowe uczestników kursu przetwarzane będą stosownie do art. 6 pkt 1. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), tj. w celu prawidłowego wykonania umowy przeprowadzenia kursu.

3. Dane osobowe uczestników kursu będą przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego wykonania Umowy, realizacji określonych Umową uprawnień Zleceniodawcy, wymogów nałożonych przepisami obowiązującymi przepisami prawa, a po zrealizowaniu celu przetwarzania będą przechowywane w celach archiwalnych i przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora.

4. Uczestnikom kursu przysługują określone RODO, prawa do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska Tel. +48 22 53 10 440; e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; https://uodo.gov.pl/

5. Z powyższych praw uczestnicy kursu mogą skorzystać i uzyskać informacje o szczegółowym ich zakresie poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: szkola@silva-lupus.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Poborowo 23, 77-235 Poborowo.

6. W oparciu o dane osobowe uczestników kursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

7. Odbiorcami danych osobowych uczestników kursu będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

9. Dane osobowe uczestników kursu są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami
i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 2 powyżej.

ROZDZIAŁ III

ZASADY NA KURSIE

§8

 1. Uczestnik na zajęciach zobowiązany jest do  przestrzegania zasad współżycia  społecznego a w szczególności:
  – wyciszenia telefou komórkowego
  – punktualności
  – powstrzymania  się do rozmów w trakcie zajęć
  – korzystania ze sprzętu szkolnego zgodnie z jego przeznaczeniem i nie wykorzystywania sprzętu do innych celów niż te dla których zostały wyprodukowane
  – nie nagrywania wykładów na dyktafony, kamery i inne urządzenia bez zgody wykładowcy
  1. Wszelkiego typu wypadki należy natychmiast zgłaszać opiekunowi kursu lub instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
  2. Palenie tytoniu odbywa się w miejscach do tego wyznaczonych.
  3. Zabrania się dokonywania wszelkich zmian w miejscach prowadzenia zajęć w tym przyklejania wlepek, zamieszczania ogłoszeń, przestawiania mebli i innych czynności bez zgody zarządcy obiektu.
  4. Zasady dot pracy  ze  zwierzętami stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ IV ZAŚWIADCZENIA

Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu

§9

1. Po każdorazowym uczestnictwie w zjeździe/weekendzie szkoleniowym uczestnik otrzymuje:

 • Dyplom za uczestnictwo w szkoleniu w języku polskim,
 • Dyplom za uczestnictwo w szkoleniu w języku angielskim;

2. Po zaliczeniu wszystkich bloków tematycznych określonych w §5 pkt. 1 uczestnik ma prawo wnioskować o wydanie 4 dokumentów tj.:

 • Zaświadczenia zgodnego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. – języku polskim,
 • Zaświadczenia zgodnego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. – języku angielskim,
 • Certyfikatu ukończenia szkolenia w języku polskim,
 • Certyfikatu ukończenia szkolenia w języku angielskim;

ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postanowienia końcowe

§10

1. Dostęp do elektronicznej platformy szkoleniowej danego modułu wygasa z chwilą ukończenia kursu.

2. Wszelkie zastrzeżenia i nieprawidłowości dotyczące organizacji kursu powinny być niezwłocznie zgłaszane przedstawicielowi Organizatora.

3. Organizator zobowiązuje się do rozwiązania ewentualnych problemów, związanych z przebiegiem i organizacją kursu po otrzymaniu pisemnego wniosku podpisanego przez zainteresowanego Uczestnika.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022 roku.

ZAŁĄCZNIK 1

Zasady dotyczące pracy ze zwierzętami

 1. NIE wprowadzamy do szkoły  ŻADNYCH zwierząt bez zgody kierownika kursu.
 2. Bez zgody opiekuna nie otwieramy klatek, kojców oraz pomieszczeń, w których zamknięte są zwierzęta.
 3. Podczas zajęć w schronisku bez zgody opiekunów:
 4. Nie karmimy psów
 5. Nie wchodzimy do kojców
 6. nie dotykamy psów
 7. nie wypuszczamy zwierząt z klatek
 8. nie dotykamy zwierząt w klatach (mogą być w trakcie leczenia)
 9. Pod żadnym pozorem nie łączymy psów
 10. Nie spuszczamy psów ze smyczy
 11. Podczas zajęć ze zwierzętami:
 12. Nie używamy żadnych narzędzi mogących sprawić zwierzęciu ból, nie stosujemy przemocy fizycznej lub psychicznej
 13. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania normalnych i wystarczających środków bezpieczeństwa podczas zajęć oraz pomiędzy nimi.
 14. Niedopuszczalne jest wywoływanie u psa paniki lub zachowań agresywnych.
 15. Pamiętamy o dokładnym zamykaniu klatek, kojców, drzwi i dokładnym zapinaniu smyczy i obroży.
 16. Narażenie zwierzęcia lub człowieka na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia skutkuje natychmiastowym usunięciem z listy uczestników bez zwrotu kosztów.
 17. W przypadku gdy dojdzie do bójki między psami NIGDY nie rozdzielamy samodzielnie zwierząt. Zwierzęta rozdzielają minimum 2 osoby. Natychmiast wyzywamy opiekuna grupy lub pracownika schroniska.
 18. W przypadku zauważenia objawów choroby u zwierzęcia lub zauważenia  zranień czy urazów informujemy o tym fakcie opiekuna zwierzęcia lub pracownika schroniska.
 19. Za szkody wyrządzone przez zwierzę kursanta odpowiada kursant. Zobowiązuje się on do sprzątania po swoim zwierzęciu oraz pokrycia ewentualnych kosztów za szkody wyrządzone przez jego zwierzę.

ZAŁĄCZNIK   2  

Wykaz obowiązkowych pomocy szkoleniowych jakie musi mieć  kursant na  zajęciach praktycznych

 • Obroża zwykła
 • Lekka smycz długości ok 1,20m.
 • Linka ok 5 m
 • Szelki
 • kliker
 • Saszetka na smakołyki
 • Smakołyki dla psa
 • Piłka na sznurku
 • Sznurek/szarpak do przeciągania się z psem (odpowiedniej wielkości i miękki)
 • Woreczki na odchody
 • Miska na wodę i woda w butelce dla psa
 • Gryzaki dla psa