Niepubliczne Centrum Kształcenia Silva zapraszaja na jedyny w Polsce kurs dla kandydatów na biegłych sądowych z zakresu kynologii i dobrostanu zwierząt.

Ubiegając się o zajęcie biegłego sądowego należy spełniać następujące warunki:
• mieć ukończone 25 lat
• posiadać wyższe wykształcenie
• korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich
• posiadać teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne z danej dziedziny poświadczone odpowiednimi dokumentami
• dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego
• wyrazić zgodę na ustanowienie siebie biegłym

Biegły sądowy jest osobą, która ze względu na swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe jest uznana za eksperta w danej dziedzinie i z tego powodu może być powoływana w postępowaniu sądowym. Wydaje wówczas opinię jako specjalista w danej dziedzinie, co może mieć znaczący wpływ na dalszy przebieg sprawy.

Biegłych sądowych można podzielić na trzy grupy:
• biegły z listy – osoba, która jest wpisana listę biegłych sądowych prowadzoną przez prezesów sądów okręgowych
• biegły ad hoc – osoba nie wpisana na listę, ale posiadająca odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie
• biegły instytucjonalny – instytucja naukowa lub specjalista

Program zajęć teoretycznych:
• Przepisy prawne regulujące prace biegłych
• opinie, jako dowody w różnych kategoriach spraw
• opinia, jako dowód w sprawie i tego konsekwencje
• dylematy etyczne, konflikt interesów w pracy biegłego
• sporządzanie opinii biegłego – etapy pracy, analiza akt,
• najczęstsze błędy w opiniach biegłych i trudności w opiniowaniu
• Biegły w postępowaniu sądowym

UWAGA!
Kurs nie nadaje tytułu biegłego sądowego. O wpisaniu na listę biegłych w zależności od kwalifikacji decyduje prezes sądu okręgowego właściwy dla miejsca zamieszkania kandydata . Kurs jest przygotowaniem kandydata do pełnienia roli biegłego po wpisaniu go na listę biegłych.

Zagadnienia praktyczne:
• Przygotowywanie opinii na podstawie dokumentacji prawdziwych spraw sądowych i śledztw prokuratorskich

Miejsce: Kurs odbywał się będzie w Centrum Silva Lupus Koleczkowie (koło Trójmiasta). Centrum jest skomunikowane z Trójmiastem.
Terminn najbliższego szkolenia: 9-10 marca 2019

Godziny zajęć:
• Sobota 9:00 – 18:30 (w tym przerwa godzinna na obiad)
• Niedziela 9.00-16.00

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza rejestracyjnego:

Gwarancją miejsca na kursie jest wpłata zadatku (przepada w przypadku rezygnacji) w wysokości 100 zł.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Cena szkolenia: 400 zł

Płatności prosimy dokonywać na konto:
FUNDACJA DOBRYCH ZWIERZĄT
Bank BGŻ: 09 2030 0045 1110 0000 0243 8620 w tytule podając kurs biegli+ nazwisko uczestnika.

Szkolenie kończy się otrzymaniem zaświadczenia zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych