Regulamin kursu treser psów – zoopsycholog

Regulamin kursu:

Zasady ogólne

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie organizowanym przez Niepubliczne Centrum Kształcenia Silva Lupus, prowadzone przez Fundację Dobrych Zwierząt jest:
  – przesłanie  wypełnionego formularza zgłoszeniowego
  – dokonanie opłaty za kurs
 2. Przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją zasad uczestniczenia w kursie oraz akceptacją regulaminu uczestniczenia w kursie
 3. Wniesienie przedpłaty jest równoznaczne z rezerwacją miejsca, o pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów   decyduje  kolejność wpływu opłaty.
 4. Całkowity koszt uczestnictwa w kursie, łącznie z kosztami podróży i hotelu ponosi uczestnik.
 5. Uczestnik deklaruje płatność (zaznaczyć odpowiednie)
  1. Jednorazową –
  2. Jednorazową w cenie promocyjnej 6400 przy wpłatach do 15 lipca 2021
  3. Płatną w 2 ratach, (………………………………………….. podać ilość rat – 2,4 lub 8)
 6. Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać wykupione indywidualnie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu.
 7. Niepubliczne Centrum Kształcenia Silva Lupus zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku małej ilości dokonanych przedpłat i zgłoszeń,  gwarantujemy zwrot przedpłaty po wskazaniu konta bankowego przez uczestnika lub  za jego zgodą potraktujemy w/w wpłatę jak opłatę za taki sam kurs odbyty w innym terminie .
 8. Niepubliczne Centrum Kształcenia Silva Lupus ma prawo odwołać oraz zmieniać terminy zjazdów
 9. W przypadku rezygnacji z kursu wpisowe przepada na rzecz Niepubliczne Centrum Kształcenia Silva Lupus
 10. W przypadku rezygnacji uczestnika za udział w kursie zwrot przedpłaty odbywa się na następujących zasadach:
 11. powyżej 30 dni przed pierwszym dniem kursu – zwrot kwoty w całości
 12. 30-20 dni przed pierwszym dniem kursu – zwrot 70% wpłaconej kwoty
 13. 19-10 dni przed pierwszym dniem kursu – zwrot 50% wpłaconej kwoty
 14. 9-1 dni przed pierwszym dniem kursu – zwrot 20% wpłaconej kwoty
 15. w trakcie trwania kursu – wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 16. Jednocześnie gdyby z braku odpowiedniej ilości chętnych  kurs  nie został zorganizowany w miejscu wskazanym przez zgłaszającego,  a nie skorzystałby on z  innej lokalizacji, następuje zwrot zadatku w całości
 17. Osoby, które na skutek zdarzeń losowych nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu mogą ubiegać się o odbycie szkoleń w innym terminie. Zaliczka za kurs zostaje przeniesiona na kolejny termin, nie podlega jednak zwrotowi.
 18. Uczestnicy  kursu mają obowiązek wykonania wszystkich zadań domowych postawionych przez prowadzących zajęcia.
 19. Organizator  ma prawo   zmieniać terminy zjazdów, o czym ma obowiązek poinformować maksymalnie na 3 dni przed terminem zjazdu na swojej  stronie internetowej organizatora lub zamkniętej grupie kursantów na portalu Facebook.
 20. Osoby, które na skutek zdarzeń losowych nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu mogą ubiegać się o odbycie szkoleń w innym terminie. Zaliczka za kurs zostaje przeniesiona na kolejny termin, nie podlega jednak zwrotowi.
 21. Na zajęciach przestrzegamy następujących zasad to znaczy:
  – wyciszamy telefon komórkowy
  – na zajęcia przychodzimy punktualnie
  – Nie rozmawiamy w trakcie zajęć
  – Korzystamy ze sprzętu szkolnego zgodnie z jego przeznaczeniem tj. nie układamy piramid z krzeseł, nie naklejamy wplepek, nie wykorzystujemy sprzętu do innych celów niż te dla których zostały wyprodukowane
  – Nie nagrywamy wykładów na dyktafony, kamery i inne urządzenia bez zgody wykładowcy
 22. Wszelkiego typu wypadki natychmiast zgłaszamy opiekunowi kursu lub instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
 23. Nie palimy papierosów i innych rzeczy podczas zajęć. Palenie tytoniu odbywa się w miejscach do tego wyznaczonych.
 24. Osoby przychodzące na jakiekolwiek zajęcia pod wpływem alkoholu lub/i innych środków psychoaktywnych będą wypraszane z zajęć.
 25. Zabrania się dokonywania wszelkich zmian w miejscach prowadzenia zajęć w tym przyklejania wlepek, zamieszczania ogłoszeń, przestawiania mebli i innych czynności bez zgody zarządcy obiektu.

Zasady dotyczące pracy ze zwierzętami

 • NIE wprowadzamy do szkoły  ŻADNYCH zwierząt bez zgody kierownika kursu.
 • Bez zgody opiekuna nie otwieramy klatek, kojców oraz pomieszczeń, w których zamknięte są zwierzęta.
 • Podczas zajęć w schronisku bez zgody opiekunów:
 • Nie karmimy psów
 • Nie wchodzimy do kojców
 • nie dotykamy psów
 • nie wypuszczamy zwierząt z klatek
 • nie dotykamy zwierząt w klatach (mogą być w trakcie leczenia)
 • Pod żadnym pozorem nie łączymy psów
 • Nie spuszczamy psów ze smyczy
 • Podczas zajęć ze zwierzętami:
 • Nie używamy żadnych narzędzi mogących sprawić zwierzęciu ból, nie stosujemy przemocy fizycznej lub psychicznej
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania normalnych i wystarczających środków bezpieczeństwa podczas zajęć oraz pomiędzy nimi.
 • Niedopuszczalne jest wywoływanie u psa paniki lub zachowań agresywnych.
 • Pamiętamy o dokładnym zamykaniu klatek, kojców, drzwi i dokładnym zapinaniu smyczy i obroży.
 • Narażenie zwierzęcia lub człowieka na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia skutkuje natychmiastowym usunięciem z listy uczestników bez zwrotu kosztów.
 • W przypadku gdy dojdzie do bójki między psami NIGDY nie rozdzielamy samodzielnie zwierząt. Zwierzęta rozdzielają minimum 2 osoby. Natychmiast wyzywamy opiekuna grupy lub pracownika schroniska.
 • W przypadku zauważenia objawów choroby u zwierzęcia lub zauważenia  zranień czy urazów informujemy o tym fakcie opiekuna zwierzęcia lub pracownika schroniska.
 • Za szkody wyrządzone przez zwierzę kursanta odpowiada kursant. Zobowiązuje się on do sprzątania po swoim zwierzęciu oraz pokrycia ewentualnych kosztów za szkody wyrządzone przez jego zwierzę.

Zasady oceny, prowadzenia zajęć i zaliczenia kursu

 • Do egzaminów końcowych dopuszczane są osoby, które oddały wszystkie prace kontrolne, uiściły całość opłat za kurs, mają co najmniej 60% obecności na zajęciach teoretycznych i 80% frekwencji na zajęciach praktycznych oraz zaliczyły praktyki zawodowe, oraz zadania cząstkowe w trakcie kursu,. . 
 • Osoby, które z zajęć na zajęcia oddawać będą zadania domowe i uzyskają za nie oceny co najmniej bardzo dobre, mogą ubiegać się o zwolnienie z końcowego egzaminu pisemnego.
 • Osoby, które wykażą się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie psiego sportu, pracy użytkowej psa,  mogą ubiegać się o zwolnienie z egzaminu praktycznego
 • Kopiowanie, udostępnianie skryptów osobom trzecim jest złamaniem prawa w myśl ustawy o prawie autorskim i będzie ścigane z urzędu.
 • Wszelkie materiały dodatkowe, ogłoszenia umieszczane są na grupie na portalu Facebook lub kopiowane na dyski wymienne słuchaczy.
 • Chętni mogą odbywać praktyki zorganizowane przez szkolę wraz z instruktorem, w podanych przez organizatora terminach pod warunkiem zebrania grupy min 3 osób. 
 • Osoby uczestniczące w innych szkoleniach w obrębie pracy ze zwierzętami mogą ubiegać się odliczenie godzin tych kursów od zajęć praktycznych. Opiekun kursu będzie na bieżąco podawał jakie dodatkowe szkolenia będą kwalifikowały się do ww  odliczeń.
 • Cała grupa dzielona jest na mniejsze, w których pracować będziecie podczas zajęć praktycznych. Rotacja możliwa jest jedynie pod warunkiem zachowania ilości osób w podgrupach.
 • Certyfikaty ukończenia kursu oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z rozporzadzeniem MEN wydawane są po zdaniu egzaminów i odbyciu praktyk.
 • W przypadku niezdania egzaminu uczestnik ma prawo podejść do niego w innym wyznaczonym terminie. Uczestnikowi przysługuje prawo do jednorazowej bezpłatnej poprawki. Opłata, za każdy następny egzamin wynosi 100 zł. Opłata egzaminacyjna nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
 • Egzamin końcowy składa się z 3 cześći:
  I – egzaminu pisemnego testowego, wielokrotnego wyboru – zaliczenie 70% prawidłowych odpowiedzi
  II – egzaminu praktycznego z samodzielnie przygotowanym psem, zdawanego w Związku Kynologicznym w Polsce i obejmującego zaliczenie z samodzielnie przygotowanym psem, na ocenę minimum dobrą, jednego z egzaminów do wyboru BH, IPO, PT, PTT, Obedience 0 lub przebieg na zawodach agility bez dyskwalifikacji – potwierdzone wpisem do książeczki startowej psa
  III – pracy końcowej na temat 3 przypadków z jakimi słuchacz pracował
 • W pozostałych kwestiach nieregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 • Sądem właściwym do rozstrzygania kwestii związanych z realizacją umowy jest sąd właściwy miejscowo organizatorowi kursu.
 • Pomoce szkoleniowe – zasady ogólne
 • Stosujemy wyłącznie humanitarne narzędzia szkoleniowe
 • Pies uczestniczący w zajęciach ma mieć zwykłą, gładką obrożę i jest asekurowany smyczą lub linką w zależności od rodzaju ćwiczeń
 • Dopuszczalna jest obroża ograniczonego zacisku.
 • Do zabaw z psem używamy sznura do przeciągania, piłek na sznurku, „rozgryzaczy” lub innych tego typu zabawek. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania zabawek do pracy z psem.

Wykaz pomocy szkoleniowych:

 • Obroża zwykła
 • Lekka smycz długości ok 1,20m.
 • Linka ok 5 m
 • Szelki
 • kliker
 • Saszetka na smakołyki
 • Smakołyki dla psa
 • Piłka na sznurku
 • Sznurek/szarpak do przeciągania się z psem (odpowiedniej wielkości i miękki)
 • Woreczki na odchody
 • Miska na wodę i woda w butelce dla psa
 • Gryzaki dla psa